Közhasznúság

A „Mondjunk mancsot!”

Terápiás és Segítőkutyás Közhasznú Egyesület

Alapszabálya

Egyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61. és következő §-ai alapján, a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény rendelkezéseire is figyelemmel a mai napon az egyesület Alapszabályát az alábbi tartalommal fogadta el:

 1. § Az Egyesület neve, székhelye és jogállása

 (1) Az Egyesület neve: „Mondjunk mancsot!” Terápiás és Segítőkutyás Közhasznú Egyesület

(2) Az Egyesület székhelye: 3300 Eger, Bajcsy- Zsilinszky u. 9.

(3) Az Egyesület működési területe kiterjed: az egri kistérség egész területére

(4) Az Egyesület jogi személy, közhasznú szervezet

2. § Az Egyesület célja és közhasznú tevékenysége

 (1) Az Egyesület céljai:

 Szociális tevékenység végzése, ezen belül a társadalom perifériájára szorultak – bűnözők, hajléktalanok, szenvedélybetegek – rehabilitációjának az elősegítése, a szociálisan rászorulók, fogyatékosok, gyermekek, fiatalok, felnőttek, időskorúak komplex személyiségfejlesztése, főleg a kutyás-terápia speciális módszereinek a bevonásával (1993. évi III. törvény 3.§ (4) bekezdése).

 • A kutyák terápiás munkába, és segítő munkába való bevonásának elfogadtatása, és széles körű népszerűsítése,
 • a fogyatékkal élők állapotának fejlesztése, javítása, társadalmi beilleszkedésük és életminőségük javítása,
 • a sajátos nevelést igénylő gyerekek (hátrányos helyzetűek, tan. zavarral küzdők) személyiségfejlesztése, iskolai teljesítményeinek és képességeinek növelése,
 • idősek szellemi-fizikai-lelki aktivitásának megtartása, karbantartása,
 • pszichés állapot javítása,
 • szociális alapképességek fejlesztése a teljes életet élő, egészséges gyermekek számára is.
 • A harmonikus ember-állat kapcsolathoz szükséges, helyesen szocializáló viselkedési sémák hangsúlyozása, a felelős állattartás népszerűsítése.
 • Együttműködés más hazai és nemzetközi állat asszisztált terápiával foglalkozó szervezetekkel.
 • A kutyás terápiával, mint komplex egészségügyi és rehabilitációs célú prevencióval, valamint habilitációval és rehabilitációval foglalkozó intézményekkel és személyekkel való konstruktív kapcsolattartás.
 • A szakterületen dolgozó személyek és intézmények munkafeltételeinek a javítása.
 • Szakmai értekezletek, konferenciák szervezése, kiadványok szerkesztése és terjesztése.
 • Kutatási tevékenység folytatása, különösen az állatterápia hatása az emberi személyiség fejlődésére.

 Tevékenységek:

 • Életminőség javító látogatások kutyával.
  • Meghatározott célú és előre megtervezett fejlesztő terápiás foglalkozásokon való részvétel   képzett kutyákkal, szakavatott szakemberek segítségével.
  • Állatterápiás módszerek alkalmazása nevelési,- oktatási,- és szociális intézményekben.
  • Segítő kutyák képzése, és a rászorulókhoz való eljuttatása.
  • Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés (1993. évi LXXIX. törvény 1. §).
  • A kutyás terápiával foglalkozó szakemberek képzése, továbbképzése.
  • Kutyás bemutatók lebonyolítása.
  • Kutyaiskola keretén belül a kutyatartók és kutyáik képzése.
  • Kutyák ideiglenes elszállásolása és ellátása az erre a célra kialakított kutyapanzióban.
  • Nemzetközi kapcsolatok kialakítása és fejlesztése.

 (2) Az Egyesület a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. § c.) pontjában megjelölt közhasznú tevékenységek közül az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi:

 1. oktatási tevékenység
 2. kutatási tevékenység
 3. egészségügyi tevékenység
 4. szociális tevékenység

11. jogvédő tevékenység

 1. nemzetközi tevékenység

(3)   Az  Egyesület  működésének,  szolgáltatásainak  és   beszámolóinak  nyilvánosságát  a szórólapokon,   az  Egri   Civil  Hírlevélen   illetve   a www.eck.hu honlapon,   valamint  a www.mondjunkmancsot.info honlapon való közzététel útján biztosítja.

(4)   Az Egyesület, mint közhasznú szervezet nem zárja ki, hogy tagjain kívül más  is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból

(5)   Az Egyesület, mint közhasznú szervezet vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott tevékenységére fordítja.

(6) Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.  Közvetlen politikai tevékenységnek minősül a pártpolitikai tevékenység, továbbá országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelölt állítása.

(7)   Az Egyesület,   mint közhasznú  szervezet  működése  nyilvános,   szolgáltatásait bárki megkötés nélkül igénybe veheti.

3. § Az Egyesület tagjai

(1)   Az  Egyesület  tagja  lehet  az  a  természetes   személy  vagy   szervezet,   aki  a jelen Alapszabályban foglalt egyesületi célokat elfogadja, és akinek tagfelvételi kérelmét az Elnökség jóváhagyja.   A   felvételt  kérőnek  kérelmében  nyilatkozatot   kell   tennie   arra vonatkozóan, hogy az Egyesület alapszabályát ismeri, céljait, szellemiségét, értékrendjét és kialakult szokásait magára nézve kötelezőnek fogadja el.

(2) A tag felvételével kapcsolatos döntés meghozatala az Elnökség hatáskörébe tartozik. A tag felvételének kérdésében az Elnökség a tag kérelme alapján egyhangú döntéssel dönt. A tagsági jogviszony a tagfelvételi kérelem Elnökség által történő elfogadásával jön létre.

(3) Az Egyesület Elnöksége köteles az egyesületi tagokról naprakész nyilvántartást vezetni.

(4) Az Elnökség egyszerű többségi döntéssel hozott határozattal tiszteletbeli tagnak kérhet fel olyan természetes személyeket, akiket arra érdemesnek tart. A tiszteletbeli tagság annak a jelölt általi írásbeli elfogadásával jön létre. A tiszteletbeli tagság az Egyesületben tagsági

jogokat és kötelezettségeket nem keletkeztet azzal a kivétellel, hogy a tiszteletbeli tag is jogosult a Közgyűlésen részt venni, felszólalni, véleményét az adott kérdéssel összefüggésben kinyilvánítani és javaslatot tenni, valamint egyben köteles az Alapszabály rendelkezéseit betartani és az Egyesület érdekeivel összhangban tevékenykedni.

(5) A jelen Alapszabályban a továbbiakban mindazon rendelkezéseknél, ahol a „tag" kifejezés szerepel, csupán az Egyesület rendes tagjait kell érteni, a tiszteletbeli tagokra vonatkozó eltérő rendelkezések mindig pontosan tartalmazzák a "tiszteletbeli tag" kifejezést.

(6) Az egyesületi tagság megszűnik:

•   a természetes személy tag halálával, illetőleg a nem természetes személy tag jogutód nélküli megszűnésével

•    a kilépés írásbeli bejelentésével

•    kizárással,

•    ha az Egyesület megszűnik.

(7)  Kilépési szándékát a tag köteles írásban bejelenteni az Elnökséghez. A kilépés az Elnökség részére történt bejelentéssel egyező időpontban hatályos.

(8)  A Közgyűlés minősített többségi határozattal, a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok legalább háromnegyedes szavazat-többségével az Egyesületből kizárhatja azt a tagot, aki  valamely,  az  egyesületi  tagságból  eredő  kötelezettségét  ismételten  vagy  súlyosan megszegi; így különösen, ha az egyesület céljával, szellemiségével vagy az Alapszabállyal össze nem egyeztethető magatartást tanúsít.

(9)  A tiszteletbeli tagi címet a Közgyűlés minősített többségi határozattal, a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok legalább háromnegyedes szavazat-többségével jogosult megvonni abban az esetben, ha a tiszteletbeli tag az Egyesület céljával, szellemiségével, értékrendjével vagy az Alapszabállyal össze nem egyeztethető magatartást tanúsít.

(10) A 3.§. (8) és (9) bekezdéseiben megjelölt eljárásokban csak azt követően hozható meg a kizárásról illetve a tiszteletbeli tagi cím megvonásáról szóló határozat, hogy a határozattal érintett személyt meghallgatták, részére lehetőséget biztosítottak védekezésének előterjesztésére és az enyhítő vagy mentő körülmények ismertetésére.

4. § Tagsági jogok és kötelezettségek

(1)  Az Egyesület tagja jogosult:

•    részt venni az Egyesület rendezvényein, kezdeményezni egyes kérdések megvitatását,

•    a természetes személy tag személyesen, a nem természetes személy tag képviselője útján a közgyűlésen a többi taggal egyenlő szavazati joggal részt venni, felszólalni, véleményét kifejteni, határozati javaslatot tenni és szavazni

•    a természetes személy tagok választhatnak és választhatók, a nem természetes személy tagok pedig törvényes képviselőik útján választhatják meg az Egyesület vezető tisztségviselőit.

(2)  Az Egyesület tagja köteles:

•     az Egyesület alapszabályát és belső szabályzatait valamint az Egyesület szervei által hozott határozatokat megtartani, az Egyesület célját és szellemiségét, értékrendjét tiszteletben tartani

•    az Egyesület közgyűlésének a tagokra nézve kötelező határozatok szerint eljárni,

•    az általa vállalt feladatokért felelősséget vállalni,

(3)  A nem természetes személy tag törvényes képviselője útján gyakorolhatja és teljesítheti jogait és kötelezettségeit. A természetes személy tag jogait csak személyesen gyakorolhatja, meghatalmazotti képviseletnek nincs helye.

(4) Amennyiben a jelen Alapszabály eltérően nem rendelkezik, az Egyesület valamennyi tagja egyenlő jogokkal és kötelezettségekkel rendelkezik.

5. § Az Egyesület szervezete, összeférhetetlenségi szabályok

(1) Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés (6. §), amely a tagok összessége. Az Egyesület ügyintéző és képviseleti teendőit, illetve a napi ügyviteli feladatokat az Egyesület ügyintéző képviselő szerve, az Elnökség (7. §) irányítja és látja el. Az Egyesület vezető tisztségviselői: az elnökségi tagok és az Elnök (8. §).

(2) Az Egyesület ügyintéző szervének tagja, illetőleg az Egyesület képviselője olyan magyar állampolgár, Magyarországon letelepedett, illetőleg magyarországi tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár lehet, aki nem áll a közügyek gyakorlásától való eltiltás hatálya alatt.

(3)  Az Egyesület vezető szervének határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy  akinek  közeli  hozzátartozója,   élettársa   (a  továbbiakban   együtt:   hozzátartozó)   a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az Egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás,   illetve az Egyesület által tagjának,  a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

(4)  A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezel vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig -- vezető tisztséget,  amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.

(5)  A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles az Egyesületet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

6. § A Közgyűlés

(1) Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés, amelyet évente legalább egy alkalommal össze kell hívni.  Az Elnök az Elnökség  egyszerű  szótöbbséggel  hozott határozata alapján a Közgyűlést egyéb alkalmakkor is jogosult összehívni, továbbá köteles azt összehívni, ha a tagok legalább 1/3-a írásban kéri.

(2) A közgyűlés hatáskörébe tartozik:

a) Az Alapszabály megállapítása, módosítása.

b) Az éves költségvetés meghatározása.

c) Az Elnök éves beszámolójának és a közhasznúsági jelentésnek az elfogadása.

d) Az Egyesület más egyesülettel történő egyesülésének, feloszlásának kimondása.

e)  Az  Egyesület  tagjainak  sorából   történő   kizárás,   illetőleg   a  tiszteletbeli  tagi   cím visszavonása

f) Az Elnökség tagjai és az Elnök megválasztása

g) Az Elnökség tagjai és az Elnök visszahívása.

(3)  A Közgyűlést az Elnök hívja össze valamennyi regisztrált tag előzetes írásban (levélben vagy   e-mailben)   történő   értesítésével.   A   meghívót  a  tagoknak   a  tervezett   időpontot megelőzően   legalább   nyolc   naptári   nappal   meg   kell   küldeni,   a   napirendi   pontok megjelölésével,  vagy  az arra vonatkozó  felhívással,  hogy a határozatképtelenség miatt megismételt  közgyűlés  a  megjelentek  számára tekintet  nélkül  határozatképes  lesz.   A megismételt közgyűlésről a tagok új meghívót kapnak. A közgyűlés nyilvános.

(4)  A közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagok 50 %-a + egy fő jelen van. A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés az eredeti meghívóban rögzített napirendi pontok tekintetében a jelenlévők számától függetlenül határozatképes abban az esetben, ha a távolmaradás jogkövetkezményeire a tagok figyelmét a meghívóban kifejezetten felhívták.

(5)  A közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben határozatait a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbségével hozza, kivéve az a), e) és g) pontot, ahol a jelenlévő, szavazati joggal  rendelkező  tagok  minősített  többségének  (legalább  három­negyedének) igenlő szavazata szükséges. Tagkizárásra vonatkozó döntés meghozatalakor a kizárni szándékozott tag szavazati jogát nem gyakorolhatja.

(6)  A közgyűlés az éves beszámolóról és a közhasznúsági jelentés elfogadásáról szóló határozatát az általános szabályok szerint, azaz a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbségével hozza.

(7)  A levezető elnök személyének megválasztásáról a Közgyűlés az ülés megkezdésekor a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbségével határoz.

(8)  A közgyűlés a személyi döntések (e), f) és g) pontok) kivételével határozatait nyílt szavazással, a személyi döntések tekintetében pedig titkos szavazással hozza.

(9)  Szavazategyenlőség esetén nyílt szavazáskor a Közgyűlés levezető elnökének szavazata dönt, titkos szavazás esetén a határozati javaslatot elvetettnek kell tekinteni.

(10) A közgyűlési határozatot az érintettekkel postai küldemény formájában kell közölni. Az Elnök köteles a Közgyűlés által meghozott határozatokat a Határozatok Könyvébe behelyezni. A Határozatok Könyve oly módon tartalmazza a határozatokat, hogy abból a Közgyűlés döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye) megállapítható.

7. § Az Elnökség

(1) Az Egyesület vezető szerve az 5 tagú Elnökség, amelynek tagjait a Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel, titkos szavazással meghatározatlan időtartamra választja.

(2)  Az Elnökség szükség szerint, de évente legalább három alkalommal tart ülést Az Elnökség ülése határozatképes, ha azon az elnökségi tagok több mint fele jelen van. Az ülések nyilvánosak.

(3)  Az Elnökség határozatait nyílt szavazással, szótöbbséggel hozza meg. A határozatot az érintettel igazolható módon közölni kell.

(4)  Az elnökségi ülést az Elnök hívja össze valamennyi elnökségi tag előzetes írásbeli értesítésével. A meghívót az elnökségi tagoknak a tervezett időpontot megelőzően legalább nyolc naptári nappal meg kell küldeni, a napirendi pontok pontos megjelölésével. Az Elnökség ügyrendjét egyebekben maga állapítja meg.

(5) Az Elnökség hatáskörébe tartozik:

a)   az éves tagdíj  mértékének meghatározása az alakulás  évében fizetendő  éves tagdíj kivételével,

b) az ügyrend elfogadása,

c) az etikai szabályok elfogadása,

d) tagfelvétel jóváhagyása,

e) az Elnök utasítása a közgyűlés összehívására,

f)  az Egyesület működésével kapcsolatban keletkezett iratokba, az éves elnöki beszámolókba, a közhasznúsági jelentésekbe, valamint a korábbi közgyűlési határozatokba való betekintés biztosítása az érdeklődők részére,

g)  a közhasznúsági jelentés tervezetének elkészítése és jóváhagyás céljából a Közgyűlés elé terjesztése,

h) döntés minden olyan egyéb kérdésben, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.

(6) A Közgyűlés általi visszahívás esetén - pl. az alapszabállyal ellentétes magatartást tanúsít - túl megszűnik az elnökségi tagság a tag halálával és lemondásával is, amely esetekben a Közgyűlés új elnökségi tagot választ. Az időközben választott új elnökségi tag megbízatása a már hivatalban lévő elnökségi tagok mandátumával egyező időpontig szól.

(7) Az Elnök és Elnökség megbízatása megszűnik:

a) a tisztségviselő tagsági viszonyának bármely okból történő megszűnésével,

b) a közgyűlésen történt visszahívással,

c) egyoldalú lemondással a tisztségviselő részéről.

Az Elnökség tagjainak teljeskörű lemondása esetén a Közgyűlést össze kell hívni, itt kell bejelenteni, indokolni és elfogadtatni, valamint új Elnökséget választani.

(8) Az Elnök köteles az Elnökség által meghozott határozatokat a Határozatok Könyvébe behelyezni. A Határozatok Könyve oly módon tartalmazza a határozatokat, hogy abból az Elnökség döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illette a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye) megállapítható.

8. § Az Elnök

(1)  Az Elnök a Közgyűlés által egyszerű szótöbbséggel, titkos szavazással meghatározatlan időtartamra választott vezető tisztségviselő, aki az Egyesület szervezetének képviseletére önállóan jogosult vezetője.

(2) Az Elnök hatásköre és feladatai:

•    az Egyesület adminisztratív szervezetének kialakítása és vezetése,

•    a munkáltatói jogok gyakorlása az Egyesület munkavállalói felett,

•    a  közgyűlés   és   az  elnökség  határozatainak  végrehajtása,-  az  elnökségi  ülések előkészítése és levezetése,

•    az Egyesület képviselete harmadik személyekkel szemben és hatóságok, illetőleg bíróság előtt,

•    az  Egyesület  közgyűlésének  és   az  Elnökség  határozatairól  olyan   nyilvántartás vezetése, amelyből a vezető szerv döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya és személye megállapítható,

éves beszámoló tervezetének készítése, és jóváhagyás céljából a Közgyűlés elé terjesztése - a Közgyűlés és az Elnökség határozatainak az Alapszabályban megjelölt módon az érintettekkel történő közlése

•    A Közgyűlés és az Elnökség által meghozott határozatokat valamint az Egyesület beszámolóit az Egyesület internetes honlapján nyilvánosságra hozza.

9. §. A Felügyelő Bizottság

Az Egyesület, mint közhasznú szervezet éves bevétele az ötmillió forintot nem haladja meg, ezért az 1997. évi CLVI. törvényben megjelölt felügyelő szerv létrehozása nem szükséges. Amennyiben az éves bevétel az ötmillió forintot meghaladja, a Közgyűlés gondoskodik az alapszabály megfelelő módosításáról és felügyelő szerv megválasztásáról.

10. § Az Egyesület működése és gazdálkodása

(1)  Az Egyesület, mint társadalmi szervezet tevékenységét a nyilvántartásba vételről szóló határozat jogerőre emelkedése napján kezdheti meg.

(2)  Az Egyesület tagdíjaiból, részére juttatott támogató befizetésekből és esetleges egyéb jövedelmekből gazdálkodik.

(3)  A tagdíj összegét, befizetésének módját az Elnökség határozza meg az alakulás évében fizetendő tagdíj kivételével. A tagok tagdíj-befizetéseiről az Elnökség a tagnyilvántartáshoz kapcsolódó nyilvántartást vezet. A tagok a tagdíj megfizetésén túl az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.

(4) Az Egyesület a vagyonával önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel.

(5) Az Egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapszabályban meghatározott tevékenységére fordítja.

(6)  Az Egyesület befektetési tevékenységet nem végez,  így befektetési szabályzat-készítési kötelezettsége nincsen.

(7) Az Egyesület az államháztartás alrendszereitől - a normatív támogatás kivételével - csak írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban. A szerződésben meg kell határozni a támogatással   való   elszámolás  feltételeit   és   módját.   Az   igénybe   vehető   támogatási lehetőségeket,   azok mértékét és feltételeit a sajtó  útján nyilvánosságra kell hozni.  Az Egyesület,   mint  közhasznú  szervezet  által  nyújtott  cél  szerinti juttatások  bárki   által megismerhetők.

(8)  Az Egyesület a felelős személyt, a támogatót, valamint e személyek hozzá-tartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján  nyújtott,   létesítő okiratnak megfelelő juttatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti.

(9) Az Egyesület váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki.

(10)   Az Egyesület vállalkozásának fejlesztéséhez közhasznú  tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel; az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem használhatja fel.

(11) Az Egyesületre irányadó beszámolási és nyilvántartási szabályokra az 1997. évi CLVL törvény 18-20. §-ai az irányadók. Az Egyesület köteles közhasznúsági jelentését a tárgyévet követő   évben   legkésőbb  június   30.    napjáig   a   www.eck.hu honlapon,    valamint   a www.mondjunkmancsot.info honlapon közzétenni.

(12) Az Egyesületet a tagok elsődlegesen nem gazdasági tevékenység céljára alapították, és az Egyesület gazdasági vállalkozási tevékenységet kizárólag másodlagos jelleggel, a céljainak elérését elősegítendő és közhasznú tevékenységét nem veszélyeztető módon folytathat.

(13) Az Egyesület működése felett az Ügyészség gyakorol törvényességi felügyeletet.

(14)  Az Egyesület működése során keletkezett iratokba a betekintés lehetőségét az Egyesület elnöke biztosítja az érdeklődő részére munkanapokon előzetesen egyeztetett időpontban az Egyesület   székhelyén,   felügyelet  mellett.   Az   Egyesület  közhasznúsági  jelentéséről   az érdeklődő a költségek megtérítése mellett másolatot kérhet.

11. § Az Egyesület képviselete

(1) Az Egyesületet az Elnök önállóan képviseli, a (2) pontban foglalt kivétellel.

(2)  Az Egyesület bankszámlája felett az Elnök és egy további elnökségi tag együttesen jogosult rendelkezni

12. § Az Egyesület megszűnése

(1) Az Egyesület megszűnik, ha a Közgyűlés a feloszlását vagy más társadalmi szervvel való egyesülését kimondja.

(2)  Megszűnik továbbá az Egyesület, amennyiben az arra jogosult szerv feloszlatja, illetőleg megszűnését megállapítja.

(3)  Az Egyesület megszűnése esetén vagyonát elsődlegesen a hitelezők kielégítésére kell fordítani. A hitelezők kielégítése utáni vagyon felhasználásának módjáról a Közgyűlés dönt.

(4)   A   közhasznú  szervezet  a  közhasznú jogállásának  megszűnésekor  köteles  esedékes köztartozásait rendezni,  illetőleg közszolgáltatás ellátására irányuló szerződéséből eredő kötelezettségeit időarányosan teljesíteni.

13. § Záró rendelkezések

(1)  A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság Polgári Törvény-könyvéről szóló 1959. évi IV. törvény, az egyesülési jogról szóló  1989. évi II. törvény, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997.  évi CLVL  törvény, illetőleg a további vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezései megfelelően irányadók.

(2) Az Egyesület Alapszabályát az alapító tagok 2009. március 10.-én Egerben a Tittál Pál utca 1. szám alatt megtartott Alakuló Közgyűlése egyhangú határozattal jóváhagyta.

(3) Az Egyesület Alapszabályát a Heves Megyei Bíróságnak az Elnök a nyilvántartásba vétel iránti kérelemmel és a szükséges mellékletekkel együtt benyújtja.

Eger, 2009. március 10.

 

 

 

Adó 1%

431701 321999537850864 473448973 n

A nyilatkozat letölthető itt

Facebook

Támogatóink

 • 168295_554576454593170_390793332_n.jpg
 • 376965_464644153565082_623593251_n.jpg
 • 527972_458069147550024_966846133_n.jpg
 • 971010_554576431259839_1692880546_n.jpg
 • EKMK_logo_021.jpg
 • Eselyek_Haza_logo.jpg
 • gabsztoth.jpg
 • herczegdekor-logo.png
 • img_head_1.gif
 • kis-husse-logo-1JPG.jpg
 • logo_julius_k9_onlineshop_hundeshop.jpg
 • logo_tv_eger-ok.jpg
 • trainer-200.png
 • welcome_logo.gif

Hogyan segíthetsz?

 
Galéria
• Képek és videók

 

Kutyás terápia

• Intézmények
• Vizsgaszabályzat
• EÜ követelmények
• Könyvajánló
 

Kapcsolat

Címünk:
3300 Eger, Bajcsy Zsilinszky utca 9.
E-mail: mondjunkmancsot@gmail.com   
Telefon: +36 30 / 936-9868
© 2017 MondjunkMancsot.info. All Rights Reserved.